Aanleg warmtenet

Partners

Het tracé van het warmtenet is in overleg met woningcorporaties, gemeente en HVC tot stand gekomen. Bij de aanleg van het warmtenet zijn de gemeente en woningbouwcorporaties ook nauw betrokken.

Fasegewijze aanleg 

De aanleg van het warmtenet gaat gepaard met grote werkzaamheden en duurt een aantal jaren.De werkzaamheden worden daarom per fase/tracédeel uitgevoerd en omvatten:

  • Inrichten van het werkvak op een wegdeel of groenstrook dat met hekwerk wordt afgesloten;
  • Bij een open ontgraving wordt een sleuf gegraven in wegdeel of groenstrook dat met hekwerk is omheind. De warmteleidingen worden aangevoerd en in de sleuf aan elkaar gelast. De leidingen hebben een diameter van ongeveer 45 cm. en een lengte van 16 meter. Daarna wordt het wegdeel (tijdelijk) hersteld en het groen weer aangeplant.
  • Wanneer een open ontgraving niet mogelijk of haalbaar is, wordt een boring uitgevoerd. Bij een HDD-boring wordt met een boorinstallatie ondergronds een schacht geboord van een intredepunt naar een uittredepunt.  De aan elkaar gelaste leidingen worden dan vervolgens in de schacht getrokken. Bij een gesloten frontboring worden een perskuip en een ontvangstkuip gegraven. Vervolgens  wordt op een diepte van ca. 4 – 5 meter een mantelbuis geboord waarin de warmteleiding kan worden aangelegd.

De werkzaamheden worden uitgevoerd door een aannemer. Deze aannemer verschilt per tracédeel. De werktijden van de aannemers zijn in principe van maandag tot en met vrijdag 7:00 – 17:00 uur. Door onvoorziene omstandigheden kunnen deze tijden afwijken.

Verkeersmaatregelen

Vanwege de werkzaamheden worden soms wegen, fiets- of voetpaden of terreinen afgesloten voor verkeer en/of omleidingsroutes ingericht. Deze zijn met verkeersborden aangegeven. Wij streven ernaar om de periode van gewijzigde verkeerssituaties steeds zo kort mogelijk te houden.

Overlast

De werkzaamheden brengen overlast met zich mee. Uiteraard doen wij ons best om deze zoveel mogelijk te beperken. Werkzaamheden aan de weg en de aanleg van het warmtenet proberen wij zo veel mogelijk te combineren.

Informatie omwonenden

De werkzaamheden worden altijd in overleg met de gemeente ingepland. HVC zorgt er voor dat omwonenden en/of weggebruikers tijdig worden geïnformeerd over de werkzaamheden en eventuele gewijzigde verkeerssituaties. Hierbij zetten wij verschillende middelen in, zoals bewonersbrieven, deze website en de reguliere kanalen van de gemeente. Zo nodig organiseren we een informatiebijeenkomst.